ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE W FABRYCE PORCELITU "TUŁOWICE" S. A.

     W toku działań ekologicznych podjętych w Spółce rozpoznano i dokładnie przeanalizowano wszystkie aspekty mające wpływ na środowisko naturalne. Zakładowa Polityka Ekologiczna opiera się na:
 • ograniczaniu emisji do atmosfery substancji zanieczyszczających, pochodzących głównie ze spalania paliw energetycznych,
 • stałym utrzymywaniu, zgodnej z wymogami norm, klasy czystości odprowadzanych ścieków oraz poszukiwaniu rozwiązań w celu ograniczenia ilości odpadów ciekłych,
 • segregowaniu, wykorzystywaniu i poszukiwaniu rozwiązań technologicznych minimalizujących odpady,
 • zmniejszeniu zużycia nośników energetycznych, m.in. poprzez wydłużanie serii produkcyjnych, opomiarowanie i obiegi zamknięte,
 • rekultywacji zakładowego składowiska odpadów w kierunku leśnym.
wnętrze nowoczesnej ekologicznej kotłowni
     Realizacja przełomowych przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska związana jest z dużymi nakładami inwestycyjnymi. W związku z tym w fabryce zlokalizowano i poddano wnikliwej analizie uciążliwe procesy ekologicznie.
Stworzono strategię zarządzania procesami technologicznymi mającą na celu zapobieganie lub minimalizację zanieczyszczeń u źródeł ich powstawania.
By strategię tę móc należycie realizować należało nadać jej odpowiednią rangę. Dlatego też Zarząd Spółki zdecydował się przystąpić do Ruchu Czystszej Produkcji. W kwietniu 1998 r. została podpisana Deklaracja Czystszej Produkcji przez Członka Zarządu - Dyrektora ds. Operacyjnych Mieczysława Ramczykowskiego. W celu realizacji programu w dniu 14.05.98 r. Prezes wydał zarządzenie, w którym powołał Pełnomocnika Prezesa ds. Czystszej Produkcji oraz członków koordynatorów.

     Dotychczasowe efekty ekologiczne z tytułu realizacji Programu Czystszej Produkcji to zmniejszenie zużycia wody o 24 000 m3 oraz zmniejszenie zrzutu ścieków o 12 000 m3. Efekt ten został osiągnięty głównie dzięki zamknięciu obiegu wody w procesie produkcji masy plastycznej. W toku realizacji całości projektu Czystszej Produkcji efekty ekonomiczne mają wynieść 122 000 zł rocznie. Zastosowano również szereg rozwiązań porządkowych (housekeeping).
Fabryka Porcelitu Tułowice S.A. rozpoczęła inwestycję zmiany technologii tradycyjnego wypalania wyrobów porcelitowych w cyklu 30 godzinnym na wypał w piecach do szybkiego wypału w cyklu około 100-160 minut zakupem 2 energooszczędnych pieców rolkowych. Piece do szybkiego wypału (rolkowe) stosowane były w nowoczesnych fabrykach płytek ceramicznych, jednakże nie stosowane były w żadnej z polskich fabryk ceramicznych.

Piec rolkowy firmy Welko charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:
 • wydajność 7,5 Mg/24h
 • Dł./szer. 59,6 / 1,44 m
 • cykl 100-160 minut
 • materiały ogniotrwałe płyty ażurowe

NOWA KOTŁOWNIA

     Modernizacja zakładowej gospodarki cieplnej była niezbędnym przedsięwzięciem. Stara kotłownia wymagała remontu kapitalnego i nie odpowiadała aktualnym normom ochrony środowiska, a koszt jej dostosowania i modernizacji z ekonomicznego punktu widzenia był nieracjonalny. Wobec powyższego zdecydowano o budowie nowej kotłowni.

     Kotłownia została umiejscowiona w wydzielonym pomieszczeniu głównego bloku produkcyjnego przy Wydziale Formowni. Takie umiejscowienie w pobliżu głównych zbiorników ciepła pozwala uniknąć strat przesyłu, co miało miejsce w przypadku starej kotłowni (około 2 km rur przesyłowych na wolnym powietrzu).

     Nowa kotłownia wyposażona jest w 3 kotły wysokotemperaturowe firmy "LOOS INTERNATIONAL" typu UNIMAT UT-H o temperaturze wody 150/110 0C, o ciśnieniu 10 bar.

     Kotłownia w Spółce wyposażona jest w 2 kotły z ekonomizerami o mocy 4000 kW (przy sprawności cieplnej 95 %) opalane gazem ziemnym, oraz w 1 kocioł o mocy 4000 kW bez ekonomizera opalany gazem ziemnym lub olejem opałowym.

Charakteryzuje się ona nowoczesnymi systemami, takimi jak:
 • układ automatycznej regulacji wody grzewczej (na c. o. i wentylację),
 • opomiarowanie zużycia gazu, ilości wytworzonej energii cieplnej,.
 • wymienniki c. w. u. wraz z zasobnikami oraz automatyczna stacja uzdatniania wody zasilającej kotły,
 • cichobieżne, bezdławicowe pompy obiegowe, stabilizująco-uzupełniające i mieszające firmy "Grundfos",
 • bezobsługowy charakter pracy kotłowni, zbiorcza sygnalizacja awarii,
 • system aktywnego bezpieczeństwa gazowego,
 • indywidualne kominy, ocieplane, ze stali "nierdzewnej".
      Kotłownia ta w pełni spełnia polskie i europejskie wymogi ochrony środowiska.
W wyniku tej inwestycji skuteczność likwidacji szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery wyniesie 99 %, a obniżenie CO2 emitowanego do atmosfery o 39 %. Emisja równoważna w przeliczeniu na SO2 zostanie zmniejszona 100-krotnie (z 3 326 Mg/rok do 23,5 Mg/rok). Obniżony zostanie również poziom hałasu emitowanego do środowiska.

     Osiągnięty efekt ekologiczny przedkłada się na efekt ekonomiczny i będzie miał swoje odzwierciedlenie w mniejszych opłatach ekologicznych ponoszonych przez Spółkę.

     Generalnym wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S. A. Opole.
Inwestycja została przeprowadzona w okresie od czerwca do października 1999 r. Całość inwestycji wraz z przejściem na zasilanie z nowej kotłowni odbyła się bez zatrzymania procesu technologicznego. Dnia 10.10.1999 r. podłączono ciepło dla celów technologicznych oraz ciepłą wodę użytkową. W dniu 20.10.1999 r. podłączono ciepło dla celów grzewczych.